Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy oh!shiny, dostępny pod adresem internetowym www.ohshiny.store prowadzony jest przez Michała Buganiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Michał Buganiuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8862798632, REGON 364998500, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Iwaszkiewicza 8/16, 52 – 211 Wrocław.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

Niniejsze definicje, pisane w dalszej części Regulaminu dużą literą, mają następujące znaczenie:

 1. Konsument -  osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca -  prowadzący Sklep, określony w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca – inna niż Konsument osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ohshiny.store

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, Dostawę, Płatność oraz dane Klienta niezbędne do zrealizowania Dostawy.

 10. Koszyk –  element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, istnieje możliwość wyboru Dostawy, podania kodu promocyjnego oraz dodanie notatki do Sprzedawcy.

 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług.

 13. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów ponoszonych przez Klienta Sklepu.

 14. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionego w Cenniku dostaw.

 15. Dowód zakupu – faktura lub rachunek wystawione przez Sprzedającego na rzecz Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Produkt lub Produkty i Dostawę.

 17. Termin Realizacji – podana w Cenniku Dostaw liczba dni potrzebnych na realizację Zamówienia od dnia zaksięgowania na koncie Sprzedającego Płatności.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy 24 godziny na dobę przez system kontaktu na odległość 7 dni w tygodniu za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: conctact@ohshiny.store,

  2. formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.ohshiny.store/kontakt,

  3. mediów społecznościowych tj.  Facebook po adresem: http://www.facebook.com/store.ohshiny/ oraz Instagram www.instagram.com/ohshinystore/

 1. Nie ma możliwości telefonicznego kontaktu ze Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Klientem w uzasadnionych i indywidualnie ocenionych przez Sprzedawcę sytuacjach.

 2. Sprzedawca odpowie na wszelkie zapytania skierowane za pośrednictwem środków wskazanych w § 3 ust. 1 Regulaminu możliwie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości. Sprzedawca zastrzega, że odpowiedzi nie będą udzielane na wszelkie wiadomości zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub widomości, na które odpowiedź nie będzie możliwa ze względu na brak wskazania odpowiednich danych.

 3. Sprzedający nie pobiera opłat za komunikację z wykorzystaniem systemu kontaktu wymienionych w § 3 ust. 1 Regulaminu.

 4. Korzystanie przez Klienta z wykorzystaniem systemu kontaktu na odległość może wiązać się z poniesieniem kosztów połączenia z Internetem (opłata za przesyłanie danych, zgodna z taryfą operatora Klienta) oraz koszty wykorzystania przez Klienta urządzeń koniecznych do korzystania z systemu komunikacji, czego koszty obciążają Klienta.

§ 4

Wymagania techniczne Sk

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów Sklepu oraz składania Zamówienia na Produkty, niezbędne są:

 2. a.      urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet (stacjonarne lub mobilne),

 3. b.     zainstalowana przeglądarka internetowa,

 4. c.      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), działające na dowolnym serwerze,

 5. d.     włączona obsługa plików Cookie.

2.     Dla poprawnego korzystania ze Sklepu zaleca się Klientowi posługiwanie się najnowszymi wersjami przeglądarek.

3.     Sprzedający zapewnia Klientowi poprawne działanie Sklepu jedynie na najnowszych wersjach  przeglądarek Google Chrome oraz Safari.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w działaniu Sklepu, w szczególności w przypadku konieczności zmiany lub aktualizacji oprogramowania lub infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez Sprzedawcę. Sprzedawca każdorazowo zamieści informację o przerwie technicznej i przewidywanym czasie jej trwania pod adresem internetowym Sklepu.

 2. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Przeglądanie Produktów Sklepu niepołączone ze Składaniem zamówień nie wymaga podawania danych osobowych.

 4. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie możliwe jest jedynie przez podanie poprawnych i zgodnych z prawdą danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. Sprzedający zastrzega, że niepodanie danych lub podanie niewłaściwych danych może skutkować odmową realizacji zamówienia lub niewłaściwą realizacją zamówienia, za co Sprzedający nie ponosi winy.

 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 6. Ceny podane na karcie produktu nie zawierają ceny Dostawy określonej w Cenniku Dostaw.

 7. W przypadku złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny zamawianego Produktu oraz ceny Dostawy zgodnie z informacjami wskazanymi przez Sprzedającego.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem przerw w działania Sklepu, o których mowa w § 5 ust.1 Regulaminu.

 2. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta, należy wykonać następujące czynności:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

 2. w obrębie Koszyka wybrać rodzaj dostawy, wprowadzić kod promocyjny (w sytuacji gdy Klient posiada kod promocyjny), dodać notatkę do zamówienia (opcjonalnie),

 3. kliknąć przycisk “Zamówienie”,

 4. w formularzu zamówienia w pkt 1 Klient podaje swój adres e-mail, Imię, Nazwisko, Adres Dostawy (ulicę, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj) oraz numer telefonu kontaktowego,

 5. w pkt 2 możliwa jest zmiana sposobu Dostawy,

 6. w pkt 3 należy wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w terminie określonym w § 8 ust. 5 Regulaminu,

 7. w pkt. 4 Klient zobligowany jest zweryfikować poprawność podanych danych oraz zapoznać się i zaakceptować regulamin (celem umożliwienia realizacji Zamówienia),

 8. celem złożenia zamówienia, po wykonaniu kroków zawartych w § 6 ust. 2 Regulaminu, Klient klika przycisk „Zamawiam i płacę”,

 1. Klient zobowiązany jest zadbać o poprawność danych wskazywanych w trakcie składania zamówienia.

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży

 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionych Produktów:

 1. przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa za pobraniem,

 2. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem,

 3. bezpłatna dostawa – wyłącznie przy zamówieniach powyżej 300 zł lub w przypadku wprowadzenia przez Sprzedającego specjalnych promocji, o których Sprzedający poinformował Klienta przed złożeniem zamówienia.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności zamówionych Produktów:

 1. płatność przy odbiorze,

 2. płatność za pobraniem.

 1. Szczegółowe informacje na temat metod Dostawy oraz akceptowalnych metod Płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep nie prowadzi transakcji gotówkowych. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta nie jest możliwy.

 3. Koszt dostawy zależny jest od metody dostawy wybranej przez Klienta oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności, zgodnie z Cennikiem Dostaw.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia (kliknięcie w przycisk Zamawiam i płacę) za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia Sprzedawcy o przyjęcia zamówienia.

 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 4. Wiadomość wymieniona w § 8 ust. 3 Regulaminu będzie zawierać co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji stanowiące potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku braku otrzymania przez Klienta na podany przez niego e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i uzgodnić sposób dalszego postępowania w celu dokonania zakupu.

 5. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą Klient zobowiązany jest dokonać w dniu złożenia zamówienia a płatność za zamówienie musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy nie później niż w terminie w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Sprzedający zastrzega, że z przyczyn braku dostępności Produktu lub części Produktu, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocznie, dając Klientowi możliwość rezygnacji z zamówienia.

 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość wyboru dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem (zgodnie z § 3 Regulaminu) i uiścić opłatę za dodatkową dostawę zgodnie z instrukcjami wysłanymi przez Sprzedającego (zgodnie z § 7 Regulaminu). W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta zamówione w ramach jednego zamówienia Produkty zostaną wysłane łącznie przy uwzględnieniu ust. 7 powyżej.

 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu Płatności przelewem, Płatności elektronicznej lub Kartą Płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – najpóźniej 2 dni robocze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Potwierdzenie zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego, a także przekazanie zamówionych Produktów do wysyłki następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna z wyłączeniem § 7 ust. 2 pkt c Regulaminu.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 powyżej rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniego Produktu.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu określonego w ust. 1 powyżej.

 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument drogą elektroniczną na adres contact@ohshiny.store (adres email Sprzedawcy) lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej www.ohshiny.store/kontakt (strona internetowa  Sprzedawcy).

 6. Formularz odstąpienia dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce kontakt.

 7. Po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Ze względu na charakter Produktów, Sprzedający zwraca się z prośbą o odsyłanie ich w oryginalnym opakowaniu w celu uniknięcia uszkodzeń w transporcie.

 2. Zwracając zakupiony produkt należy dołączyć do zwracanego towaru potwierdzenie zakupu.

 3. Zamówiony towar należy odesłać na adres: oh!Shiny, ul. Iwaszkiewicza 8/16, 52 – 211 Wrocław.

 

 

§ 10

Reklamacja

 1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są nowe.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Sprzedający nie udziela gwarancji na Produkty.

 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej w zakładce kontakt.

 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wystąpieniem wady Produktu.

 7. Okres rękojmi za wady Produktu wynosi 2 lata od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: oh!Shiny ul. Iwaszkiewicza 8/16, 52 – 211 Wrocław.

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz między innymi pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, którego dane określone są w § 1 niniejszego Regulaminu.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży tj. przyjęcia zamówienia, dostawy zamówienia, obsługi reklamacyjnej, umożliwienia realizacji prawa do odstąpienia od zamówienia, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

 2. W celu uzyskania informacji o tym jak wykonywać swoje prawa prosimy o kontakt poprzez stronę internetową Sprzedawcy pod adresem: www.ohshiny.store/kontakt.

 3. Dane osobowe, których przetwarzanie jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa będą przechowywane przez okres wymagany przez obecnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie inne dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji Umowy, w tym ewentualnego rozpatrzenia i realizacji reklamacji, czyli przez 2 lata od dnia wydania Produktu Klientowi.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

 5. Wobec Klientów nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

 

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z przyczyny: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów na stronie Sklepu (www.ohshiny.store) z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.